AMACCAO PC (thành viên AMACCAO GROUP) luôn dẫn đầu về công nghệ nhà lắp ghép, bê tông ứng suất trước.